دانشکده کشاورزی

جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۷:۰۴

دروس ارائه شده کل دوره (چارت)


جهت دریافت برنامه روی لینک هاز زیر کلیک کنید:

 

 

برنامه ترمی ورودی 951( سرفصل قدیمی رشته)

 

برنامه ترمی ورودی 961 (براساس سرفصل بازنگری شده)