دانشکده کشاورزی

چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۲۳:۵۸:۴۰

طراحی کاشت محوطه جنوبی ساختمان فنی و مهندسی


در بازگشت به نامه 17402/21  مورخه 97/05/28 مدير محترم طرح هاي عمراني دانشگاه در مورد طراحی کاشت فضای سبز محوطه جنوبی ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه در مورخه­‌های 97/06/05 و 97/06/06 جلسه گروه آموزشی با تعدادی از دانشجویان رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه برگزار گردید و پس از چندین ساعت بحث و مذاکره و در نظرگرفتن مواردی از قبیل خصوصیات اقلیمی و محیط زیستی(خاک، دما و بارش) خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان(نیازآبی، ارتفاع و نحوه گسترش ریشه آنها) و اصول زیبایی شناسی، انتخاب گیاهان صورت گرفت و جانمایی آنها در محوطه طبق نقشه زیر مورد تصویب قرار گرفت.