دانشکده کشاورزی

چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۲۳:۵۲:۴۳

معرفی پروژه پایانی تعدادی از دانشجویان ورودی 91


دانشجو فاطمه کارگر

عنوان پروژه: طراحی پارک آموزشی

 

 

چکیده:

امروزه رشد چشمگير رويكردهاي آموزشی و دانشی به معماري و شهرسازي از يك طرف و نگاه جامع به بسترسازي براي شكل‌گيري شهرهاي آموزش دهنده از سويي ديگر، به ضرورتي اشاره دارد كه در راستاي آن بايد زيرساختها و ابعاد شكل دهنده به شهرهاي آموزش محور مورد توجه فراگير قرار گيرد. نتايج اين تحقيق به مفاهيم، اصول و شرايط و بسترهاي شكل‌گيري شهرهاي آموزش دهنده اشاره داشته که اولین قدم برای این مهم شکل‌گیری پارک هایی با رویکرد آموزش در کشور است، و در پايان راهكارها و پيشنهادات در راستاي ارتقاء آن مورد اشاره قرار ميگيرد. الگوی محیط‌های آموز ش‌دهنده یکی از الگوهای مناسب جهت طراحی محیط شهری به حساب می‌آید که بر مبنای آموزش ارزشهای مدنی به شهروندان تعریف شد ه است و با چهار عامل(1. مدیریت مناسب، 2. مشارکت کاربران، 3. حقوق انسانی و 4. حساسیت نسبت به طبیعت) در ارتباط هستند. از آنجا که روند شهروندسازی جهانی به سرعت در حال گسترش است و این ساختار به صورت غیرمستقیم با عناصر کالبدی واقع در محیط شهری در ارتباط است، لذا شهروندان باید با توجه به تاثیر گسترده عناصر نامبرده ، به آموزش خویش توجه کنند. این امر سبب می شود تا آنها قادر باشند آگاهی خویش را حفظ کنند و در راستای افزایش فرهنگ خویش و به تبع آن فرهنگ کشور اقدام نمایند. در این پروژه چگونگی ارتقای این فضا و تاثیر آن روی فرهنگ و آموزش کشور بررسی خواهد شد، و سپس اصول لازم برای ایجاد چنین فضایی مورد بررسی قرار خواهدگرفت، سپس با مطالعاتی گسترده برای انتخاب مکانی که هم دارای فضای سبز باشد و هم به آموزش شهروندان کمک کند پرداخته شده و با بررسی سایت مورد نظر و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مناسب و شناخت نقاط قوت و ضعف سایت، آن را برای ساختن یک پارک آموزش محور آماده خواهیم کرد. سپس پلان مناسب را با در نظر گرفتن اهداف پروژه طراحی کرده و برای طراحی کاشت سایت از گیاهان بومی منطقه استفاده خواهیم کرد.

جهت دریافت تصویر کامل پروژه کلیک کنید